Rekultivace

Společnost Casper má na starosti rekultivaci původní skládky v obci Manerov. K rekultivaci se používají inertní odpady viz přehled.

Číslo odpadu

Název odpadu

01 04 08

Odpadní štěrk a kamenivo

01 04 09

Odpadní písek a jíl

02 04 01

Zemina z čištění a praní řepy

10 01 02

Popílek ze spalování uhlí

17 05 04

Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

17 05 06

Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05

19 12 09

Nerosty (např. písek, kameny)


Parametry rekultivační plochy:

Celková rozloha: 2,56 ha

Celková kapacita: 98 690 m3